מהו קבלן רשום?

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969    

  מתוך החוק :

6.    לא ישא אדם את התואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" או כל תואר דומה לו

עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות, אלא אם הוא רשום

בפנקס (להלן - קבלן רשום).

אסור להעסיק קבלן בעבודות בנייה וגם לא בשיפוצים - אם אינו קבלן רשום - נקודה !!

אסור לאדם לקרןא לעצמו קבלן - אם אינו רשום !!

מי שמעסיק קבלן או אדם הקורא לעצמו קבלן - ואינו רשום - עובר עבירה !!

וצפוי לשאת באחריות לנזקים - ולחוסר יכולת לפנות לביטוח במקרה הצורך !!

אצלנו בחברת - בית ירוק - חברה לבנייה חברה קבלנית רשומה - ניתן שירות על פי חוק .


החוק במדינת ישראל קובע חד משמעית שכל בנייה ושיפוץ ועבודות בנאות למינהן 

חייבות להעשות על ידי מי שהוסמך לכך ונושא רשיון קבלן - רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג מתאים .

לא יקרא כל אדם לעצמו קבלן ולא יתחזה אלה אם יש בידיו תעודה ורישיון המעיד על כך .

רבים קוראים לעצמם קבלנים ולמעשה עובדים כקבלני בניין - אך אינם רשומים ע"פ חוק והם 

עוברים עבירה חוקית חמורה - וכך גם מי שמעסיק אותם ( לקוחות פרטיים ובכלל )

כל מי שמעסיק קבלן שאין בידו רישיון קבלן - נותן ידו לביצוע עבירה על החוק - ויהיה נתון

לחשיפה לעבירה ולעונש , לקשיים במימוש פוליסות ביטוח במקרי גרימת נזק .

 

חברת הבנייה שבבעלותי " בית ירוק " - פתרונות בנייה בע"מ , מספקת מענה חוקי לבנייה שיפוצים

בירושלים עוסקת בכל תהליכי הבניה תכנון , ביצוע , ניהול , תמחור , ניהול עבודה - מנהל עבודה 

מוסמך , קבלן רשום , תכנון קונסטרוקציה בנין / מבנים , אחזקה ויעוץ הנדסי כללי ופרטיני , חוות 

דעת לבתי משפט , לוועד בית , עבודת מהנדס בנין - הכנת תוכניות ביצוע / תוכניות עבודה לבנייה 

 

רישום בפנקס  (תיקון התשל"ב)
4.  א)  ואלה הזכאים להיות רשומים לענף:

(1)    מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958,

ויש לו שנתיים נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

 (2)   בוגר בית-ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי-ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות נסיון בביצוע

עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים

שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת,  שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו נסיון כאמור;

(3)    מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים-עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות

הנדסה בנאיות מהסוג שהוגדר על-ידי השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבע השר כאמור;

 (4)  מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך

שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש שנים האמורות חבר בארגון המסונף

למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(5)   תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו - לפחות אחד, ממלאים אחרי

התנאים שבאחת מפיסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים - לפחות אחד,

ממלאים אחרי התנאים כאמור; 

(6)    תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת הפיסקאות (1) עד (4), במספר

שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משניים, ובלבד שלא יהיו זכאים

להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור;

 (7)  מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה

בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

 

מי שמעסיק קבלן שאינו רשום נותן לגיטימציה לביצוע עבירה על פי

  החוק וחמור מכך - צפוי לקבל עבודה שאיננה חוקית מבחינת הטיב

ואיכות החומרים שהחוק מחייב קבלן רשום - לשימוש בהם .

לקבלן רשום יש מחויבות לביצוע תקין של עבודה ולשמירה על החוק

ולשמירה על זכויות עובדיו וכו'.

הסיכון הנוסף הוא - שחברות ביטוח לא יכירו

בנזקים שיגרמו - אם יגלו שהקבלן איננו רשום , בדיוק כפי

שביטוח אינו מכיר בפוליסה אם נהג רכב שאינו בעל רישיון .