מיהו מנהל עבודה?

מיהו מנהל עבודה בבנייה

כישוריו של מנהל עבודה :

לא יתמנה אדם למנהל עבודה ולא ישמש מנהל עבודה אלא מי שנתקיים בו אחד מאלה:


בידו תעודה שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים שאת תכנית הלימודים והמבחנים של

 אישור האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה מנהל
 עבודה הוא מי שנושא רישיון ( מספר רישוי ) – ומופיע ברשימה עדכנית של משרד העבודה .
שמלאו לו 18 שנים לפחות .
שלא הורשע ומתקיימת בו מניעה מלשמש כמנהל עבודות בנייה.
הוא מהנדס או הנדסאי בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות בנייה .

 

חובת מינוי מנהל עבודה :

בהתאם למפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988 הדן בחובת נוכחות

 של מנהל עבודה באתר -  מינוי מנהל עבודה (תיקון: תשנ"ח), מתברר שעבודות בניה חייבות להתבצע

 תחת פיקוח קבוע של מנהל עבודה.

    (א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו.

 

(ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו   

     המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.

 

(ג) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את  

    הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה 

    כאמור.

 

(ד) ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי,

     תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה

     אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה.

 

(ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות תקנה זו או הוראות תקנה 3, או

     שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים  

     למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע הבניה כי אין הוא

     מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת; בחילוקי דעות

     בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי.

 

  1. תקנות החוק לבטיחות בעבודה קובעות כי כל עבודת בנייה הצפויה  להמשך מעבר לשישה שבועות מחייבת דיווח .
  1. 3.      מנהל העבודה – חייב לקבל אישור מהמפקח האזורי מטעם משרד התמ"ת . 

בעבודת בנייה שלא נתמנה בה מנהל עבודה כמחויב בחוק – ומנהל עבודה בעל כישורים והסמכה

לביצוע ניהול עבודות בנייה – עלולה במרבית המקרים להיפסל פוליסת ביטוח .

ז"א חברת ביטוח המבטחת קבלן ואו מבנה – אם וכאשר תידרש לפצות ואו לשלם בגין נזק הנגרם

לרכוש עלולה שלא לתת מענה כספי ובוודאי שלא הגנה מפני אחריות פלילית .

  1. ביצוע עבודות בנייה , עבודות קבלן ללא העסקה של מנהל עבודה מוסמך –    עלולה להסתבך לכדי

פתיחת חקירה פלילית תביעה וגם תביעה אזרחית , שכן זו עבירה על החוק .

                 העסקת מנהל עבודה מוסמך כחוק – עלולה ראשית לצמצם מקרי תאונות עבודה ופגיעה ברכוש ונפש

                 ואף לעמוד לזכות המבצע / היזם בתביעת הביטוח במקרה של נזק ואו תאונה . הנושאים המרכזיים בעבודת מנהל עבודה - מוסמך 

להלן הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס להכשרת מנהל עבודה לצורך קבלת רישיון – מנהל עבודה מוסמך .

( מטעם משרד התמ"ת ) .

 

 

1. פקודת הבטיחות בעבודה .

2. חוק ארגון הפיקוח על העבודה .

3. חפירות ועבודות עפר – מניעת התמוטטות , אמצעי זהירות מעברים סוגי דיפון... )

4. עבודות ביוב

5. פיגומים – כל הסוגים ( תלוי , עצמאי , פיגום שלוח , פיגום זיזי , ה ,וכו'... )

6 . עבודות שלד

7. עבודות בגובה והגנה מסיכוני נפילה

8. עבודות קונסטרוקציה

9. בנייה טרומית – התקני תלייה , הרכבה , הרמה אחסנה וכו' .

10. חצוב – שימוש בחומרי נפץ .

11. עבודות הריסה – ביצוע הריסה , אמצעי בטיחות , ייחוד עבודות לבונה מורשה... )

12. עבודות בביטומן – סכנות ואיפיונים , מניעת התפשטות אש , אמצעי כיבוי , מיכלים וכו' .

13. בטיחות בשימוש בכלי עבודה .

14. חשמל בבנייה – חוק החשמל , מתקני חשמל בטיחות בעבודות חשמל , כללים , מורשים ..

15. ארגון בטיחותי של אתר הבנייה .

16. תקנות הסמכת עגורנאים ואתתים .

17. תקנות עגורנים – צמ"ה ( ציוד מכני הנדסי ) .

18. גהות בענף הבנייה – עזרה ראשונה , אמצעי מיגון , תאורה , ניטור ...

19. הוראות בטיחות שונות .

20. יסודות בדיני עבודה .

21. התאונה .

22. שינוע מטענים .

23. ציוד מכני בבנייה .

24. מיגון מכונות – אפיון סכנה , גידור , התקני בטיחות , בדיקות ורישוי .

25. משטחי מעבר וגידור .

26. גגות שבירים – אמצעי מניעת נפילה ( קו חחים ) , שמירת דינים וכללים .

27. אחסון חומרים

28. רפואה תעסוקתית ומחלות מקצוע .

29. תוכנית בטיחות – תוכנית ארגון בטיחותי , אמצעי בטיחות מיוחדים ...

30. דוגמאות מפסקי דין בתחום הבטיחות בענף הבנייה .

 

בטיחות בעבודות בניה 

 הגדרות ומושגים כלליים בבניה 

הגדרת המושג "בניה" ו"בנין"

המושג "בניה" מתייחס לעבודות הכנה והקמה של בנין (או חלק ממנו), הריסתו או שינויו, תיקונו או תחזוקתו (קיומו), ניקויו החיצוני,

וכן עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה, לתקשורת וכד' המבוצעות תוך כדי הקמתו. הפירוש של המושג "בנין" רחב

מאוד, ויכול להתייחס גם למקום ללא קירות ותקרה, ואפילו, במקרים מסוימים, למערכת של מכונות.

 

חלק מההוראות בעלות אופי טכני-מקצועי בבניה אינן מפורטות בספר זה

קיימת תקנה מיוחדת לבטיחות בעבודת בניה (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) 1988). תקנה זו עוסקת בנושא האחריות לבטיחות

בבניה, מינוי מנהל-עבודה, חובות קבלנים וקבלני-משנה, הכנת משטחי עבודה ומדרכות מעבר, הצבת פיגומים, סולמות, גידור פתחים, התקנת

טפסות, הוראות לבניה טרומית והקמת מבני מתכת. כן דנה התקנה בחפירות ועבודת עפר, ביצוע הריסות ועבודות שונות אחרות, עבודה במכונות,

מגדלי הרמה, חשמל ועוד.

בספר הנוכחי מפורטים רק אותם חלקי הפקודה הרלוונטיים בדרך-כלל למפעלים.

 

הגדרת "מבצע הבניה"

"מבצע הבניה" הינו מזמין העבודה, או האדם העיקרי היוזם והמטפל בארגון העבודה והוצאתה לפועל, או הקבלן הראשי המבצע אותה (אם קיים קבלן ראשי).

אם מצויים כמה קבלנים ראשיים, מזמין העבודה יחשב כמבצע הבניה, אלא אם אחד הקבלנים קיבל על עצמו (בכתב) אחריות כוללת לבטיחות בעבודת הבניה.

מבצע הבניה חייב להציב שלט במקום עבודת הבניה בו צויינו שמו וכתובתו, שם מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת.

 

מינוי מנהל עבודה

מבצע הבניה אחראי לכך, שכל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שמונה על-ידו. מנהל העבודה הוא האחראי על הבטיחות

בעבודת הבניה, אם כי קיימות חובות מסויימות החלות על מבצע הבניה (למשל: למנות מנהל עבודה, בדיקת מכונות הרמה וכד').

 

כישוריו של מנהל עבודה

אדם יכול להתמנות ולשמש כמנהל עבודה אם נתקיים בו אחד מאלה:

1)      סיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנין או לעבודות בצוע כבישים, תשתית ופיתוח, לפי הענין.

2)      הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי או טכנאי אזרחי עם נסיון של 2 שנים לפחות בבניה, ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בניה בפני ועדה

שמינה מפקח עבודה ארצי.

3)      התמנה למנהל עבודה בעבודות בניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) לפני 1.7.1977.

4)      הוכיח כי לפני 1.4.1989 הוא שימש מנהל עבודה בעבודות בניה הנדסית, והוא בעל 7 שנות נסיון (לעבודות בניה הנדסית בלבד)

5)      נתמנה בפועל למנהל עבודה עד  15.12.1998.

6)      עמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בניה, עם נסיון של 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18, והתמנה למנהל עבודה עד  15.12.1999.

 

בניה בתחומי מפעל על-ידי קבלן

אם קבלן מבצע עבודת בניה בתחומי מפעל, רואים את מבצע הבניה כאחראי על קיום הוראות הבטיחות באתר הבניה רק אם השטח שבו הוא עובד

תחום ומגודר, ואין לעובדי המפעל גישה לשטח זה.

אם לעובדי המפעל יש גישה לשטח שבו מבוצעת הבניה, קיום הוראות הבטיחות באתר הבניה חל על מנהל המפעל.

תב"ע (עבודות בניה)

 

אחריות של חברת בנייה עם קבלני משנה

מפסקי דין עולה כי חברת הבניה הבונה באמצעות קבלני משנה אמורה לתאם בין כל העובדים, ומוטלת עליה חובת "פיקוח עליון".

 

האחריות לאספקת ציוד מגן אישי בבניה חלה על מנהל העבודה והקבלן הראשי

בענף הבניה, חובת מילוי ההוראות בדבר ציוד מגן אישי חלה על מנהל העבודה, ובאין מנהל עבודה חלה חובה זו על מבצע הבניה. כן נהוג

לראות ב"קבלן הראשי" אחראי למילוי ההוראות בדבר ציוד מגן אישי.

תב"ע (ציוד מגן אישי).

 

הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל עבודה

יש להודיע למפקח העבודה האזורי, בהתחלת הבניה, את שם הממונה, גילו, כתובתו, השכלתו המקצועית ונסיונו בבניה של מנהל העבודה,

ולרשום את פרטיו גם בפנקס הכללי של המפעל. יש להודיע למפקח גם על סיום מינויו של מנהל העבודה, ולמסור את פרטי המחליף. ההודעה

על מינוי מנהל עבודה בבניה נמסרת על-גבי טופס מיוחד המיועד לכך ושאפשר להשיגו בסניפי מחלקת הפיקוח על העבודה. את הטופס הממולא

יש לשלוח למפקח העבודה בדואר רשום, לאחר שהוא נחתם הן בידי מבצע הבניה והן בידי מנהל העבודה שהתמנה לתפקיד זה. על-פי תקדים

משפטי, גם אם לא נמסרה הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל עבודה, האדם המכהן בפועל כמנהל העבודה באתר אחראי על מילוי הוראות

הבטיחות הרלוונטיות בבניה.

 

משטחי עבודה ומדרכות מעבר 

חובת קיום גישה בטוחה וללא מכשולים, ומניעת התמוטטות ונפילה

יש להבטיח גישה בטוחה לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו, ולכל שטח שבו עובדים אנשים או המשמש להעברת חומרים או ציוד. גישה זו מכונה מדרכת מעבר.

כל משטח עבודה ומדרכת מעבר צריכים להיות מותקנים באופן המונע התמוטטות או שבירה, ובאופן המונע נפילה של אנשים או חפצים מהם. למשטח עבודה

ומדרכת מעבר אסור להיסמך על לבנים, "בלוקים", חביות או צינורות שכובים, ועליהם להיות נקיים ממכשולים (כגון מסמרים בולטים, חוטי קשירה וכד')

שאדם עלול להתקל בהם.

 

גידור משטחי עבודה מהם ניתן ליפול לעומק העולה על שני מטרים

משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על שני מטרים יגודרו על-ידי "אזן יד" (בגובה של 90-115 ס"מ), "אזן תיכון"

(בגובה של 45-50 ס"מ), וכן על-ידי לוחות רגליים שייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ-15 ס"מ מעל רצפת המעבר או משטח העבודה.

בתקנות מצוין אופן הבניה המדויק של המעקות והחומרים הנדרשים כדי להקימם. מותר לפרק את המעקה לזמן קצוב אם יש הכרח בכך לצורך העברת חומר,

תוך נקיטת הפעולות הנחוצות למניעת נפילה.

 

אמצעי גידור מיוחדים

מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר גידור מיוחד גם אם אינו תואם את הדרישות לעיל.

 

המידות הדרושות למדרכת מעבר (רוחב, שיפוע וכדומה)

הרוחב של מדרכת מעבר צריך להיות 60 ס"מ לכל הפחות, ושיפועה לא יעלה על היחס של 1 אנכי ל-1.5 אופקי. בכל שיפוע העולה על

היחס 1 אנכי ל-4 אופקי , יותקנו שלבי דריכה לרוחב המדרכה ברווחים שווים של 30-35 ס"מ, עם אפשרות להשאיר חריץ של עד 10 ס"מ

במרכז למעבר מריצת יד. התקנות מציינות מידות נוספות שונות, שנודעת להן חשיבות בעת בנייתה של מדרכת מעבר.

 

הכנת משטח עבודה לנשיאת עומס כבד

אם מעמיסים על משטח עבודה עומס העולה על זה שתוכנן עבורו, חובה להתקין תמיכות נוספות למשטח העבודה כך שיוכל לשאת את העומס הנוסף.

 

פיגומים 

חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב

חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח.

 

הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי

פיגום יש להציב (ולפרק) אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים (בונה מקצועי שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד

בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות).

 

איכות הפיגומים ובדיקתם על-ידי מנהל העבודה

את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים.

פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות.

 

פיגום מפרקים מלמעלה למטה

את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד

בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

 

אופן התקנת פיגומים

תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומים אפשר להתקין. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק

מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגום, ואישור כזה חייב להינתן בכתב.

 

פיגום זקפים

מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 18 מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכנון. יש להכין ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום ,

ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט בתקנות. התקנות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר.

 

פיגום ממוכן

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן (המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או הידראולי) על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו

אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום, ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על תעודות אלו להימצא

באתר שבו מוצב הפיגום.

פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על-ידי בודק מוסמך לפני השימוש בו,  וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.

את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.

אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על-פי תכנית כתובה (או מפרט היצרן) הנשמרת באתר, ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק

ממקומו רק על-פי התכנית.

 

מתקן הרמה על פיגום

אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה בפיגום או באדם שעליו על-ידי מתקן ההרמה.

 

 

סולמות 

סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם

סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני מטרים, הוא צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה

ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

 

חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על-ידי ברגי קשירה

סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על-ידי ברגי קשירה כל 1.5 מטר לכל הפחות, או על-ידי חיזוקי עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם,

ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ-30 ס"מ, ולא יעלה על 35 ס"מ.

 

סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו

סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם

ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי למנוע תזוזה. שני הזקפים של הסולם צריכים להשען באופן יציב הן למעלה והן למטה, ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.

סולם נייד יועמד בשיפוע של 1 אפקי ל-4 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו.

 

סולם המקשר בין קומות באתר בניה

סולם יכול לקשר עד שתי קומות (או שני משטחי עבודה) לכל היותר.

הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים.

 

פתחים 

כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת

אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למניעת נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד.

אזן היד יהיה בגובה של 90-115 ס"מ, והאזן התיכון בגובה של 45-50 ס"מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ-15 ס"מ

מעל המשטח או הרצפה.

לפי פסק דין שלא פורסם, האחריות לגידור פתחים מוטלת על הבעלים של הנכס וגם על המבצע.

 

חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר

חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ-90 ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים,

יגודר אף הוא במעקה בעל אזן-יד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.

 

אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים. אם מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת

נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו מוקדם ככל שאפשר.

 

 

טפסות 

תקן ישראלי לטפסות

קיים תקן ישראלי (ת"י 904) להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה.

 

דרישה לקיום תכנית לטפסות

במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:

א)      במפלס או תקרה שגובהה עולה על 4 מטרים.

ב)      לתקרה בעובי בטון של יותר מ-40 ס"מ.

ג)       לקורה שגובהה עולה על 75 ס"מ.

ד)      לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.

 

הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות, אופן הצבת תשתית לתומכות, אופן העמדת התומכות, קשירתן וכדומה.

טפסות יפורקו רק על-ידי טפסנים, ובהשגחת בונה מקצועי (בעל נסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה).

מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר (בכתב בלבד) חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

 

 

בניה טרומית 

רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקנות הבניה בדבר ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים

של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת

אמצעים (מעקות, אזנים וכד') למניעת נפילתו של אדם.

 

 

 

הקמת מבני מתכת 

קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים

כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 6 מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים:

א)      פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.

ב)      תכנון שלבי ביצוע ההקמה.

ג)       איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.

ד)      תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.

 

כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל לגבי גידור פתחים.

 

חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת, התקנת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה,

ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים. אם קיימת סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מנפילה, אליהם אפשר לחבר חגורה

או רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו.

 

חפירות ועבודות עפר 

התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 120 ס"מ

עבודת חפירה או מילוי חייבת להעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד. בחפירה שעומקה עולה על 1.20 מטר, ושיש בה סכנת התמוטטות, יש להתקין דיפון

מתאים המונע התמוטטות הדפנות. אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי

להיפגע. אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד. דיפון חפירה שעומקה

עולה על 4 מטרים ייעשה על-פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה.

הרחקת ציוד או רכב כבדים מחפירה

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות.

 

הרחקת חומר המוצא מהחפירה

חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ-50 ס"מ משפת החפירה.

 

יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה

לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד'. אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי

זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.

 

התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך

אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת

סכנת נפילה לתוכם יש להציב פנסים שצבעם אדום.

 

גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים

יש לגדר על-ידי מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטרים.

 

ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 120 ס"מ רק עם סולם או מדרגות

הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 120 ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה אינו עולה על היחס של 1 אנכי ל-1.5 אופקי, או על-ידי סולם

או מדרגות מתאימות. המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 20 מטרים.

 

תעלות באדמה חולית

בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות עומדות המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק

בקרקעיתה, ובולטות 15 ס"מ מעל פני הקרקע. בתקנה קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם.

 

התקנת מעברים מעל תעלות

יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 60 ס"מ. על המעברים להיות בטוחים לפי כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.

 

ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על-ידי מנהל עבודה

על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי יום, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת

עבודה בשל גשם או הצפה (לפני חידושה).

 

בטיחות במדרון ובקיר חצוב

יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלים ושיטות עבודה שימנעו פגיעה באדם או ברכוש.

מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום, לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חיצוב, ולהסיר

ממנו כל חלק בולט או רופף. אסור לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.

 

הריסות 

ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה

מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבנה) תבוצענה בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים.

אם גובה האתר עולה על ארבעה מטרים, יש לבצע את ההריסה רק על-פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.

 

עבודות הריסה שיבוצעו רק על-ידי בונה מקצועי

עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על-ידי בונה מקצועי (בעל נסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה):

א)      הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין.

ב)      הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.

ג)       הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים.

 

הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולנתק אותם מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה

במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש.

 

גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה

מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים (בנוסף לשילוט הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה, שם מנהל

העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת). אם אין אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום הסכנה.

 

פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה

פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה.

את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

 

 

 

עבודה בזפת (ביטומן חם) בבניה 

עבודות בביטומן חם יבוצעו רק בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה, ומיכל הביטומן יוסק רק על-ידי עובד מנוסה. אסור לחמם ביטומן במרחק של

פחות מ-6 מטרים ממקום שבו מצויים חומרים דליקים, או שתותקן מחיצה מחומר בלתי דליק בין האש והחומרים הדליקים, כשבכל מקרה, המרחק בין

האש והחומרים הדליקים לא יפחת מ-2 מטרים.

יש לעשות שימוש במיכל מתאים לחימום הביטומן, ולהשאיר רווח של 15 ס"מ לפחות משפת המיכל העליונה עד גובה פני הנוזל. יש לנקוט אמצעים

למניעת התפשטות האש בעת חימום המיכל, ובקרבת מקום תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיבוי אש מתאימים. אסור להשתמש

במים לכיבוי שריפת ביטומן. כלי קיבול להעברת ביטומן יהיה מאיכות טובה, וימולא לכל היותר עד שלושה רבעים מתכולתו.

 

עבודות גג בבניה 

אם קיימת סכנה של נפילת אדם מהגג בגלל שיפוע, טיב שטח, או מזג האוויר, אסור להעסיק שם אדם ללא נקיטת אמצעים נאותים למניעת נפילתו מהגג.

ראה גם הוראות נוספות בספר זה בדבר עבודה על גגות שבירים או תלולים.

 

גידור מכונות בבניה 

מבצע בניה אחראי לכך שכל חלק מסוכן של מניע ראשי, ממסרת, וכל חלק מסוכן אחר של מכונה יהיו מגודרים לבטח, באופן שימנע פגיעה לא רק בעובד זהיר,

אלא גם בעובד פזיז, רשלן או לא זהיר.   אין חובת גידור אם המכונה או המתקן בנויים באופן המונע לחלוטין פגיעה בעובדים, או שהם מוצבים באתר באופן המונע

לחלוטין אפשרות של פגיעה בעובדים.

אם תהליך העבודה לא מאפשר גידור לבטח של חלק מסוכן של מכונה, יש להתקין בה התקן המונע באופן אוטומטי מגע של העובד עם החלק המסוכן.

הגידור (או התקן הבטיחות) צריך להיות מותקן באופן קבוע כל עוד המכונה הינה בשימוש או בתנועה.

 

מגדל הרמה 

הגדרת מגדל הרמה

מגדל הרמה הוא כל מתקן מתכת המשמש להורדה ולהעלאה של חומרים באמצעות משטח או מיכל הרמה, כשכיוון התנועה מוגבל על-ידי מכוון. המתקן מופעל

על-ידי כננת, והורדת המשא בו נעשית באמצעות בלם.

 

הצבת מגדל הרמה וחובת בדיקתו כל 14 חודשים

קיימות בתקנות הבניה הוראות מיוחדות למבנה, אופן ההצבה ולבטיחות בעבודה במגדל הרמה. מבצע הבניה אחראי שהוא יהיה ממבנה טוב, מחומר מתאים

ושיתוחזק כהלכה.

את הכננת של כל מגדל הרמה יש לסמן במספר זיהוי קבוע, ועל המגדל יסומן עומס העבודה הבטוח שקבע היצרן או הבודק המוסמך. מערכת ההרמה

(הכוללת את הכננת, הכבל והתקני הביטחון) תיבדק בידי בודק מוסמך מדי 14 חודשים לכל הפחות, ותסקיר הבדיקה יימצא באתר הבניה.

 

בדיקות ליציבות מגדל הרמה בביצוע מנהל העבודה

מנהל העבודה חייב לבדוק את יציבות מגדל ההרמה ותקינותו על-פי התקנות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א)      עם התקנת המגדל ולפני השימוש בו,

ב)      לאחר שינוי במבנהו או הגבהתו,

ג)       אחת לשבעה ימים לפחות.

את תוצאות הבדיקה יש לרשום בפנקס הכללי של אתר הבניה.

 

רק אדם שמונה לכך יכול להפעיל מגדל הרמה

רק לאדם שמונה על-ידי מנהל העבודה ושהודרך לכך מותר להפעיל את הכננת של מגדל ההרמה. אסור להרים או להוריד אדם במגדל ההרמה,

ואסור לאדם להימצא על משטח ההרמה או בתוך מיכל ההרמה.

 

איסור גישת אנשים לשטח הנמצא מתחת למשא מורם

יש למנוע גישת אנשים אל מתחת למשא המורם ומתחת לגלגל של כבל ההרמה של המשא.

 

חשמל בבניה 

שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים

מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק החשמל (התשי"ד1954-), התקנות שהותקנו

לפיו, ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל על-פי חוק התקנים (התשי"ג1953-).

 

עבודה ליד קווי חשמל

אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ3.25- מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ5- מטרים מתילים של קווי

חשמל במתח העולה על 33,000 וולט, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

א)      הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,

ב)      אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר של אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות

         והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור אספקת המתח.

 

הנחת כבלי חשמל על הקרקע

אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים, ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת רכב או ציוד מכני-הנדסי העלול לעבור מעליהם,

או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע יהוו מכשול.

 

הוראות בטיחות שונות בבניה 

תכנית ארגון בטיחותי של האתר

לפי דרישת מפקח עבודה, על מבצע הבניה להיות אחראי להכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר, ועל מנהל העבודה לדאוג שהעבודה באתר תבוצע על-פי

התוכנית האמורה. את התוכנית יש לשמור בצמוד לפנקס הכללי.

 

כיסוי וגידור בור סיד

בור המכיל סיד יכוסה במכסה מתאים, או שסביב הבור יותקן מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למניעת נפילתו של אדם, ולוחות רגליים למניעת נפילתם של

חומרים וציוד. אזן היד יהיה בגובה של 90-115 ס"מ משפת הבור, האזן התיכון בגובה של 45-50 ס"מ משפת הבור, וגובהם של לוחות רגליים לא

יפחת מ-15 ס"מ מעל שפת הבור. מותר לפרק את הגידור באופן זמני לשם הכנסת סיד או הוצאתו מהבור – אך ורק לפרק הזמן הנדרש לביצוע

הפעולות האלה.

 

מניעת נפילתו של אדם לעומק העולה על שני מטרים

אם חובה להגן על אדם מנפילה לעומק העולה על 2 מטרים, ואם בשל תנאי העבודה או הסביבה אי אפשר לעשות כן, יש לנקוט אחד האמצעים הבאים

למניעת נפילה חופשית של אדם לעומק העולה על 1.3 מטרים:

א)      התקנת רשתות או יריעות מתוחות,

ב)      אספקת חגורות בטיחות לעובד,

ג)       אספקה של רתמת בטיחות לעובד.

לפי פסק דין שלא פורסם, האחריות למניעת נפילת אדם מוטלת על הבעלים של הנכס וגם על המבצע.

 

הבטחת משא ואיסור הימצאות אדם תחת משא מורם

אסור לאדם להימצא מתחת למשא מורם, אלא אם הדבר הכרחי כדי לבצע עבודה, ותוך נקיטת אמצעי בטיחות נאותים. אין להרים משא אלא אם כן

הוא הובטח מנפילה.

 

הרמת מטען באמצעות גלגלת או עגורן

הרמת משא באמצעות עגורן או אמצעי הרמה אחר תיעשה באופן אנכי, ויינקטו האמצעים הדרושים למניעת טילטולו של המשא (כגון חבלי כיוון,

או אמצעים אחרים).

התקן הרמה (לרבות הגלגלת, השלוחה, התקני העגינה וכבל ההרמה) המשמש להרמת משא יהיה מאיכות טובה ומחומר מתאים. הגלגלת והשלוחה

יותקנו כהלכה למניעת השתחררותן, והתקן ההרמה ייבדק בידי מנהל העבודה עם התקנתו ולפני השימוש בו.

תוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס הכללי של המפעל.

 

התקני הרמה ממוכנים

התקן הרמה ממוכן יותקן באופן בטוח לפי מפרט מאת היצרן (או על-פי תכנון) הכולל פרטים על עיגון המתקן והצבתו הבטוחה, ובצורה שתמנע היתפסות

המשא בעת הרמתו במבנה או בגוף אחר.

 

מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 25 מטרים

מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על 25 מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים.

 

מניעת נפילתם של חפצים והשלכת חומרים מגובה העולה על שני מטרים

אסור להשליך חומרים או כלי עבודה מגובה העולה על 2 מטרים, אלא יש להורידם בזהירות.

למרות האמור לעיל, מותר להשליך חפצים מגובה אם קיים התקן מתאים (שוקת או מוביל סגורים) ומקום השפיכה מגודר למניעת גישה למקום.

בעת ביצוע עבודות בגובה העולה על שני מטרים, יינקטו אמצעים למניעת נפילה של כלים או חפצים ופגיעתם בעובדים, על-ידי כלי קיבול מיוחדים, חגורות

לנשיאת כלים ואמצעים אחרים.

 

התקנת מחיצה למניעת נפילה

במקום בו אדם אחד עובד מעל אדם אחר, יש להתקין מחיצה המונעת פגיעה על ידי גוף נופל.

 

אספקת ציוד וכלי עבודה טובים

על מבצע העבודה לספק כלי עבודה וציוד מאיכות טובה, במצב טוב ותקין, וללא פגמים.

הכלים באתר יוחזקו במצב תקין, ללא ליקויים העלולים לסכן אנשים, וישתמשו בהם רק למטרה לה הם מיועדים.

 

אחסון חומרים באופן יציב ומסודר

חומרים, כלים, ציוד, תבניות לבניה מתועשת ורכיבים לבניה טרומית וכדומה יאוחסנו באופן יציב ומסודר כך שתימנע אפשרות התמוטטותם.

 

תמיכת קיר לא יציב

אם קיר עלול להתמוטט או ליפול, כולו או חלקו, יש לתמוך בו באופן נאות להבטחת יציבותו.

 

מניעת דליקה ונקיטת צעדים לכיבויה 

יש לנקוט אמצעים נאותים למניעת התלקחות של חומרים דליקים ואחרים. במקום בו קיים תהליך בעירה, או שמודלקת בו אש, ויש חשש להתלקחות

חומרים כתוצאה מרוח או התלקחות מקרית, יש לנקוט צעדים למניעת התפשטות הבעירה, וצריך שיימצאו במקום אמצעים מתאימים לכיבויה.

 

גיהות בבניה 

התקנת מחסה לעובדים בפני מזג אוויר

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר מקום מחסה מתאים לעובדים מפני גשם, אלא אם כן המבנה המוקם עצמו יכול לתת להם מחסה.

 

התקנת תאורה מספקת

במקום שבו אדם עובד, ואין בו תאורה מספקת, תותקן תאורה מלאכותית נאותה, ותוחזק במצב תקין.

 

קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקום נוח לגישה. אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה.

 

קיום מקום מתאים למנוחה, אכילה ושתייה

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה מקום מתאים, מוגן מגשם, רוח וקרני שמש, שבו יאכלו העובדים את ארוחותיהם. יש להתקין במקום מספר מספיק

של שולחנות ומקומות ישיבה, ולהחזיק שם מיכל סגור לאיסוף ולפינוי אשפה ושאריות אוכל.

המקום יוחזק במצב נקי ולא יאחסנו בו ציוד או חומרים.

 

אספקת מים טובים לשתיה וכלי שתיה נאותים

יש לספק לעובדים מתקנים לאספקת מים ראויים לשתיה מרשת מים ציבורית, או ממקור אחר שאושר בכתב על-ידי רופא של לשכת הבריאות המחוזית.

מי שתיה שאינם מסופקים ישירות מרשת מים ציבורית יוחזקו בכלים נאותים, יוחלפו אחת ליום לפחות, ויינקטו כל האמצעים לשמירת המים והכלים מזיהום.

 

סימון מים לא ראויים לשתיה

אם מצויים באתר מים שאינם ראויים לשתיה, יש לסמן את מקורות המים הללו בשילוט מתאים, ברור ובולט לעין.

 

לבישת לבוש מתאים ונעליים חזקות

עובד באתר בניה צריך ללבוש חולצה או בגד מתאים אחר המגן על עור גופו, נעליים גבוהות עם גפה מעור או חומר מתאים אחר, וסוליה מעור, גומי, או

חומר קשיח אחר המונע חדירת מסמרים או עצמים חדים.

 

קיום מלתחה לשמירת בגדים

לפי דרישה בכתב של מפקח עבודה, יש להתקין ולקיים באתר הבניה מלתחה לבגדי העובדים, וסידורים נאותים להחלפת בגדים.

תב"ע (עבודות בניה)