מנהל עבודה מוסמך

חובת מינוי מנהל עבודה - מנהל עבודה מוסמך :

בהתאם למפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988 הדן בחובת נוכחות

 של מנהל עבודה באתר -  מינוי מנהל עבודה (תיקון: תשנ"ח), מתברר שעבודות בניה חייבות להתבצע

 תחת פיקוח קבוע של מנהל עבודה.

    (א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו.

 

(ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו   

     המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.

 

(ג) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את  

    הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה 

    כאמור.

 

(ד) ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי,

     תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה

     אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה.

 

(ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות תקנה זו או הוראות תקנה 3, או

     שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים  

     למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע הבניה כי אין הוא

     מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת; בחילוקי דעות

     בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי.

 

  1. תקנות החוק לבטיחות בעבודה קובעות כי כל עבודת בנייה הצפויה  להמשך מעבר לשישה שבועות מחייבת דיווח .
  1. 3.      מנהל העבודה – חייב לקבל אישור מהמפקח האזורי מטעם משרד התמ"ת . 

בעבודת בנייה שלא נתמנה בה מנהל עבודה כמחויב בחוק – ומנהל עבודה בעל כישורים והסמכה

לביצוע ניהול עבודות בנייה – עלולה במרבית המקרים להיפסל פוליסת ביטוח .

ז"א חברת ביטוח המבטחת קבלן ואו מבנה – אם וכאשר תידרש לפצות ואו לשלם בגין נזק הנגרם

לרכוש עלולה שלא לתת מענה כספי ובוודאי שלא הגנה מפני אחריות פלילית .

  1. ביצוע עבודות בנייה , עבודות קבלן ללא העסקה של מנהל עבודה מוסמך –    עלולה להסתבך לכדי

פתיחת חקירה פלילית תביעה וגם תביעה אזרחית , שכן זו עבירה על החוק .

                 העסקת מנהל עבודה מוסמך כחוק – עלולה ראשית לצמצם מקרי תאונות עבודה ופגיעה ברכוש ונפש

                 ואף לעמוד לזכות המבצע / היזם בתביעת הביטוח במקרה של נזק ואו תאונה .